Čestné prohlášení

Já níže podepsaný (á),
…………………………, nar……………………
trvale bytem ………………………………………………………………,
tímto čestně prohlašuji, že přebírám plnou odpovědnost za bezpečnost mé osobě svěřených a mou
osobou doprovázených níže uvedených osob (nezletilých dětí a mladistvých osob) a za to, že z jejich strany bude dodržován platný provozní řád lezecké arény, jakož i zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně, provozované obchodní společností KZ Projekt, IČ: 22773576, v areálu lezecké arény na adrese Ervěnická 1147, Jirkov, a to po celou dobu jejich pobytu v lezecké aréně.

Zároveň prohlašuji, že zákonní zástupci níže uvedených osob byli seznámeni se skutečností, že
osoby níže uvedené budou provozovat sportovní činnost včetně sportovní aktivity volného lezení a jištění na umělé lezecké stěně v lezecké aréně pod mým dohledem a že s provozováním všech těchto aktivit vyjádřili svůj souhlas i s vědomím veškerých případných možných rizik včetně možnosti vzniku škody na zdraví mé osobě svěřených níže uvedených osob.

Prohlašuji, že přebírám odpovědnost za případné vzniklé škody jimi způsobené provozovateli
lezecké arény či třetím osobám.

Jméno a příjmení Datum narození
V ………………………………. dne ………………..
………………………………………..
podpis doprovázející osoby

 

 

Čestné prohlášení ve formě .pdf ke stažení zde: Cestne prohlaseni